Nhập chính xác số cần tìm. Ví dụ: 4896999.
Hoặc nhập một chuỗi số bất kỳ. Ví dụ: 489
Để tìm số bắt đầu bằng 88, nhập vào 88*
Để tìm số kết thúc bằng 88, nhập vào *88
Để tìm số bắt đầu bằng 88 và kết thúc bằng 99, nhập vào 88*99
Để tìm số chứa 88, nhập vào *88*
Để tìm số chứa 88 và 99, nhập vào *88*99*
Số bạn nhập sẽ được ghép với đầu số bạn chọn

Kết quả tìm kiếm

* Khuyến mại cước cam kết suốt vòng đời 36 tháng (Áp dụng với các thuê bao đấu nối và nạp thẻ đầy đủ trong thời gian khuyến mại)

STT Số điện thoại Loại thuê bao Cước cam kết/Tháng Khuyến mại
giảm cước cam kết *
Cước cam kết/Tháng
sau khuyến mại
Thời hạn áp dụng Thời gian giữ số Đăng ký giữ số
1 0921000022 Trả trước 1,400,000  vnđ 5  giờ Giữ số
2 0921001100 Trả trước 2,500,000  vnđ 5  giờ Giữ số
3 0921001144 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ
Đang giữ số
4 0921001155 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
5 0921001177 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
6 0921001199 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
7 0921002211 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
8 0921003300 Trả trước 2,500,000  vnđ 5  giờ Giữ số
9 0921003311 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
10 0921003322 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
11 0921004400 Trả trước 2,500,000  vnđ 5  giờ Giữ số
12 0921004411 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
13 0921004422 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
14 0921004433 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
15 0921005500 Trả trước 2,500,000  vnđ 5  giờ Giữ số
16 0921005511 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
17 0921005522 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
18 0921005533 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
19 0921005544 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
20 0921006600 Trả trước 2,500,000  vnđ 5  giờ Giữ số
21 0921006611 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
22 0921006622 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
23 0921006633 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
24 0921006644 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
25 0921006655 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
26 0921007700 Trả trước 2,500,000  vnđ 5  giờ Giữ số
27 0921007711 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
28 0921007722 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
29 0921007733 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
30 0921007744 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
31 0921007755 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
32 0921007766 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
33 0921008800 Trả trước 2,500,000  vnđ 5  giờ Giữ số
34 0921008811 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
35 0921008822 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
36 0921008833 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
37 0921008844 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
38 0921008855 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
39 0921008877 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
40 0921009911 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
41 0921009922 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
42 0921009933 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
43 0921009944 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
44 0921009955 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
45 0921009977 Trả trước 800,000  vnđ 5  giờ Giữ số
46 0921014014 Trả trước 600,000  vnđ 5  giờ Giữ số
47 0921014666 Trả trước 750,000  vnđ 5  giờ Giữ số